Begravnings-verksamheten, smal.jpg
Begravningsverksamheten

Kyrkogården är en plats för sorg och saknad, en plats dit vi går för att minnas, tända ljus och sätta blommor på anhörigas gravar. Kyrkogården är ett offentligt rum, men ändå avskilt. Här påminns vi alla om livets bräcklighet och skörhet, men också om vår respekt för dödens mysterium. Kyrkogården är därför också platsen för en särskild stillhet, en stillhet som kyrkogårdens arkitektur och utformning vill vara en hjälp att hitta.

Vid Björketorps kyrka finns två begravningsplatser, dels den gamla (vid gamla kyrkans plats ned mot Heden), dels den nya som bildar kyrkotomt åt Björketorps kyrka. Båda begravningsplatserna används idag och beroende på vilket gravsätt som är aktuellt vid begravningen kan gravplats anvisas på olika platser på de två kyrkogårdarna.


Kontakt till kyrkvaktmästarna

Håkan Werre, arbetsledare, telefon: 0301-443 68
Tom Vingård, fastighetsansvarig, telefon: 0301-443 64

Rolf Zetterberg, telefon: 0301-443 73

 

Kontakt till kyrkogårdsadministratör
Maria Öberg, telefon: 0301-442 06

 

Kontakt till församlingsexpeditionen,
telefon: 0301-443 60, e-post: 
bjorketorps.forsamling@svenskakyrkan.se

Begravningsverksamheten 2.JPG
Gravplats

Alla har rätt till en gravplats oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. Platsen bekostas av begravningsavgiften som betalas via skattsedeln. Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda.
Begravningsombud i Härryda kommun:
Anders Ljung,
telefon: 0703-49 44 48, e-post:
l.anders.ljung@telia.com

Begravningsverksamhet, Gravplats
Kista och urna

Vid gravsättning av kista eller urna kan man ha gravrätt i 25 år och där kan man ha gravsten. I Björketorps församling kostar en grav inget för den enskilde, men om man vill ha hjälp med smyckning av dessa gravar går det att teckna skötselavtal med församlingen.
Klicka här för gravskötselavtal...

Minneslunden.JPG
Minneslund

På kyrkogården  vid gravkapellet finns en minneslund. Där gravsätts aska anonymt. Anhöriga får inte vara med vid gravsättningen. Inga personliga markörer får finnas. Smyckning med ljus och blommor får ske vid den lilla springbrunnen.

Begravningsverksamheten, Ask och kistgravlund.jpg
Ask- och kistgravlund

På den nyare delen av kyrkogården vid Björketorps kyrka finns ett område, omgärdat av häckplantor, som är församlingens ask- och kistgravlund. I ett hörn på området finns en stensättning med högresta granitstenar för namnskyltar. En namnplatta beställs genom församlingen. Den bekostas av anhöriga enligt fastställd taxa
(just nu 1 700 kr inklusive montering).

Framför de lägre stenarna finns smyckningsytor där man kan sätta vaser med blommor eller ljus. Gräsytan är jordningsområde för gravsättning av aska eller kistor. Man får som anhörig närvara vid gravsättningen.

Församlingen vårdar både minneslunden och ask- och kistgravlunden och svarar för all plantering inom dessa. Besökare får bidra till smyckning endast med snittblommor och ljus på för detta ändamål avsedd plats. Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av församlingens personal. Enskilda gravvårdar eller planteringar är inte tillåtna.

Gravbrev red.jpg
Gravbrev

Det är den person som innehar gravbrev som har att ta ställning till olika frågor i samband med gravsättning. För kyrkogårdarna gäller dock vissa gemensamma regler för vilka gravvårder (gravstenar), och placering av andra utsmyckningar och blommor, som kan användas på respektive kvarter (område) på kyrkogården.

 

Kyrkvaktmästarna kan ge närmare besked om vilka regler som gäller för varje kvarter på respektive kyrkogård.

Begravningsverksamheten, Gravskötsel
Gravskötsel

Om gravrättsinnehavaren inte vill sköta sin grav på egen hand så går det att teckna gravskötselavtal.
Nya gravskötselavtal tecknas enligt kyrkofullmäktiges beslut, i enlighet med rekommendationer från Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation och Konsumentverket.

Vi erbjuder två olika avtalstyper: Ettårsavtal och Avräkningsavtal.

 

Årsavgifter för 2022:
Rabatt i gräsyta: 990 kr.
1-plats kistgrav: 1 190 kr.
2-plats: 1 390 kr.
3-plats: 1 650 kr.
4-plats: 1 850 kr.

 

Ettårsavtal: Avtalet gäller ett år och förlängs automatiskt med ett år i taget efter att den årliga fakturan, som församlingen skickar, har betalats.

 

Avräkningsavtal: Man betalar in en summa pengar motsvarande minst 5 års skötsel och max 10 års skötsel.
Pengarna läggs på ett konto som knyts till den aktuella gravplatsen.
Årsavgiften dras från kontot varje år.
Kostnaden för en bestämd tid är årsavgiften x garanterad tid x 1.70.
Exempel: önskas vård i 5 år och det är en rabattgrav, så blir kostnaden 990 x 5 x 1,70 = 8415 kronor.


I avtalen ingår följande moment:
Grundskötsel: vårstädning, ogräsrensning och krattning i grusyta, putsning och rensning av rabatt, beskärning av växter, vattning, ettåriga växter tas bort på hösten, riktning av gravsten vid behov.
Övrigt: växter, gödsling och sommarplantering, vattning och iordningställande efter plantering och en vinterdekoration.

Sommarplanteringen sker veckorna före midsommar. Vinterdekorationen läggs ut till Alla Helgons Dag.

 

Tillägg i avtalet

Det går att för en extra kostnad få tillägg till gravskötseln, t ex vårplantering i mitten av april (125 kr) samt ytterligare växter och ljus i vinterdekorationen.

Förutsättning för gravskötselavtal

Vi förutsätter att graven är iordningställd innan ett gravskötselavtal kan börja att gälla. Om så inte är fallet får eventuella kostnader betalas av kunden. En besiktning av graven kan eventuellt behöva göras innan ett gravskötselavtal börjar gälla. Om det finns ytterligare frågor eller om du vill teckna ett avtal, kontakta någon av kyrkvaktmästarna eller församlingsexpeditionen.

Behandling av personuppgifter - GDPR

Inom begravningsverksamheten förs endast register enligt de riktlinjer begravningslagen ger, samt de avtal personer tecknat om skötsel. Läs mer...