Gravskötsel

Gravskötselavtal
Nya gravskötselavtal tecknas enligt kyrkofullmäktiges beslut,  i enlighet med rekommendationer från Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation och Konsumentverket.

Vi erbjuder två olika avtalstyper:

 

Alternativ A:
Ettårsavtal
Avtalet gäller ett år och förlängs automatiskt med ett år i taget efter att den årliga fakturan, som församlingen skickar, har betalats.

Alternativ B:
Avräkningsavtal
Man betalar in en summa pengar motsvarande minst 5 års skötsel och max 10 års skötsel.
Pengarna läggs på ett konto som knyts till den aktuella gravplatsen.
Årsavgiften dras från kontot varje år. Kostnaden för en bestämd tid är årsavgiften x garanterad tid x 1.70.
Exempel: önskas vård i 5 år och det är en rabattgrav, så blir kostnaden 5 x 990 x 1,70 = 8 415 kronor.

I skötseln ingår följande moment:
Grundskötsel: vårstädning, ogräsrensning och krattning i grusyta, putsning och rensning av rabatt, beskärning av växter, vattning, ettåriga växter tas bort på hösten, riktning av gravsten vid behov.
Övrigt: växter, gödsling och plantering, vattning och iordningställande efter plantering och en vinterdekoration.

Planteringen sker veckorna före midsommar.
Vinterdekorationen läggs ut till Alla Helgons Dag.

Det finns möjlighet att, mot en kostnad, göra tillägg till gravskötseln, t ex vårplantering i mitten av april (125 kr) samt ytterligare växter och ljus i vinterdekorationen.

Vi förutsätter att graven är iordningställd innan ett gravskötselavtal kan börja att gälla. Om så inte är fallet får eventuella kostnader betalas av kunden. En besiktning av graven kan eventuellt behöva göras innan ett gravskötselavtal börjar gälla. Om det finns ytterligare frågor eller om du vill teckna ett avtal, kontakta någon av kyrkvaktmästarna eller församlingsexpeditionen.

Årsavgifter för 2022:
Rabatt i gräsyta: 990 kr.
1-plats kistgrav: 1 190 kr.
2-plats: 1 390 kr.
3-plats: 1 650 kr.
4-plats 1 850 kr.

Telefon till kyrkogårdsvaktmästaren: 0301-443 68

Telefon till församlingsexpeditionen: 0301-443 60,
e-post: bjorketorps.forsamling@svenskakyrkan.se