Kyrkogård

Kyrkogården
Kyrkogården är en plats för sorg och saknad, en plats dit vi går för att minnas, tända ljus och sätta blommor på anhörigas gravar. Kyrkogården är ett offentligt rum, men ändå avskilt. Här påminns vi alla om livets bräcklighet och skörhet, men också om vår respekt för dödens mysterium. Kyrkogården är därför också platsen för en särskild stillhet, en stillhet som kyrkogårdens  arkitektur och utformning vill vara en hjälp att hitta.

Vid Björketorps kyrka finns två begravningsplatser, dels den gamla (vid gamla kyrkans plats ned mot Heden), dels den nya som bildar kyrkotomt åt Björketorps kyrka. Båda begravningsplatserna används idag och beroende på vilket gravsätt som är aktuellt vid begravningen kan gravplats anvisas på olika platser på de två kyrkogårdarna. Kyrkvaktmästarna kan ge närmare besked om vilka regler som gäller för varje kvarter (gravområde) på respektive kyrkogård.

Gravplats
Alla har rätt till gravplats oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Platsen bekostas av begravningsavgiften som betalas via skattsedeln. Länsstyrelsen utser begravningsombud som ska säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda.
Begravningsombud i Härryda kommun: Anders Ljung. Kontaktuppgifter kan fås genom församlingsexpeditionen.

Kista och urna
Vid gravsättning av kista eller urna kan man ha gravrätt  i 25 år och där kan man ha gravsten. I Björketorps församling kostar en grav inget för den enskilde. Om man vill ha hjälp med smyckning av dessa gravar går det att teckna skötselavtal med församlingen. Ring ansvarig vaktmästare på telefon 0301-443 68. För mer information om gravskötsel, klicka på Gravskötsel under fliken  Kyrkogård.

 

Minneslund
På kyrkogården  vid gravkapellet finns en minneslund. Där gravsätts aska anonymt. Anhöriga får inte vara med vid gravsättningen. Inga personliga markörer får finnas. Smyckning med ljus och blommor får ske vid den lilla springbrunnen.

 

 

Ask- och kistgravlund
På den nyare delen av kyrkogården vid Björketorps kyrka finns ett område, omgärdat av häckplantor, som är församlingens ask- och kistgravlund. I ett hörn på området finns en stensättning med högresta granitstenar för namnskyltar. Framför de lägre stenarna finns smyckningsytor där man kan sätta vaser med blommor eller ljus. Gräsytan är jordningsområde för gravsättning av aska eller kistor. Man får som anhörig närvara vid gravsättningen. En namnplatta beställs genom församlingen. Den betalas av anhöriga enligt fastställd taxa (just nu 1 700 kr inklusive montering) och fästs av församlingens vaktmästare på minnesstenen vid tjänlig väderlek.


Församlingen vårdar både minneslunden och ask- och kistgravlunden och svarar för all plantering inom dessa. Besökare får bidra till smyckning endast med snittblommor och ljus på för detta ändamål avsedd plats. Vissna blommor och ljusrester avlägsnas av församlingens personal. Enskilda gravvårdar eller planteringar är inte tillåtna.

 

Gravbrev
Det är den person som innehar gravbrev som har att ta ställning till olika frågor i samband med gravsättning. För kyrkogårdarna gäller dock vissa gemensamma regler för vilka gravvårder (gravstenar), och placering av andra utsmyckningar och blommor, som kan användas på respektive kvarter (område) på kyrkogården. Kyrkvaktmästarna kan ge närmare besked om vilka regler som gäller för varje kvarter på respektive kyrkogård.

 

Gravskötsel
Klicka här: Gravskötsel 
För ytterligare information kontakta någon av våra vaktmästare:
Håkan Werre, telefon 0301-443 68,
Rolf Zetterberg, telefon 0301-443 73,
Tom Vingård, telefon 0301-443 64.